Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.50/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2017 r. - Nosio/EUIPO (MEZZA)
(Sprawa T-314/17)

Język postępowania: włoski

(2017/C 231/65)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nosio SpA (Mezzocorona, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Perani i J. Graffer)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "MEZZA" - zgłoszenie nr 14 822 506

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie R 1518/2016-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie naruszenia i błędnego zastosowania art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009;
- uznanie proponowanego ograniczenia klasy 33, czyli "napoje alkoholowe, w tym wina i wina musujące, w butelkach lub pojemnikach o pojemności wyższej lub niższej od 0,375 litra" za dopuszczalne;
- stwierdzenie naruszenia art. 75 rozporządzenia nr 207/2009;
- stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 1 marca 2017 r. przez Piątą Izbę Odwoławczą EUIPO w sprawie R 1518/2016-5, doręczoną w dniu 23 marca 2017 r.;
- obciążenie EUIPO kosztami niniejszego postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie i błędne zastosowanie art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009;
- naruszenie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009;
- naruszenie i błędne zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.