Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - VG / Komisja
(Sprawa T-314/16 i T-435/16) 1

Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty i informacje dotyczące decyzji Komisji o zakończeniu "porozumienia o współpracy i członkostwie w Team Europe" - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony życia prywatnego i ochrony osób fizycznych - Ochrona danych osobowych - Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 - Odmowa przekazania - Artykuły 7, 47 i 48 karty praw podstawowych - Odpowiedzialność pozaumowna

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/24)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: VG, jako spadkobierczyni MS powołana do całości spadku (przedstawiciele: początkowo adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche, następnie L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Clotuche-Duvieusart i A. Simon, następnie F. Clotuche-Duvieusart i B. Mongin, pełnomocnicy)

Przedmiot

- Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 2 lutego 2016 r. i z dnia 19 kwietnia 2016 r. oddalającej wniosek MS o udzielenie dostępu do dotyczących go dokumentów i z dnia 16 czerwca 2016 r. oddalającej jego wniosek o przekazanie mu dotyczących go danych osobowych zawartych w dokumentach, których dotyczył ten wniosek o udzielenie dostępu i, po drugie, przedstawione na podstawie art. 268 TFUE żądanie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez MS z powodu tej odmowy udzielenia dostępu do dokumentów i przekazania danych osobowych.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. dotyczącej oddalenia wniosku MS o przekazanie mu niektórych danych osobowych.
2) Zasądza się od Komisji na rzecz VG, jako spadkobierczyni MS powołanej do całości spadku, kwotę 5 000 EUR.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) VG i Komisja pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 63 z 27.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.