Sprawa T-311/02: Vitaly Lissotschenko i Joachim Hentze v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.251.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 20 lipca 2004 r.
w sprawie T-311/02 Vitaly Lissotschenko i Joachim Hentze przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego znaku wspólnotowego LIMO - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Art. 7 ust. 1 litera b) i c) rozporządzenia (WE) nr 49/94)

(2004/C 251/25)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2004 r.)

W sprawie T-311/02, Vitalija Lissotschenki, zamieszkałego w Dortmundzie (Niemcy) i Joachima Hentzego, zamieszkałego w Werl (Niemcy), reprezentowanych przez B. Heina, adwokata, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: J. Weberndörfer i G. Schneider) w przedmiocie skargi wniesionej na decyzję drugiej izby odwoławczej OHIM z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie R 363/2000-2, dotyczącej rejestracji oznaczenia słownego LIMO jako wspólnotowego znaku towarowego, Sąd (pierwsza izba), w składzie: B. Vesterdorf, prezes, P. Mengozzi i E. Martins Ribeiro, sędziowie; sekretarz: D. Christensen, administrator, wydał w dniu 20 lipca 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 305 z 7.12.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.