Sprawa T-310/08: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2008 r. - BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH przeciwko OHIM (executive edition).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.247.22/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 września 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2008 r. - BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH przeciwko OHIM (executive edition)

(Sprawa T-310/08)

(2008/C 247/44)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2008 r.)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

(Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: S. Biagosch)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 5 czerwca 2008 r. (sprawa R 845/2007-1);

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy "executive edition" dla towarów z klas 7, 9 i 11 (rejestracja nr 4.908.182).

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94(1) z uwagi na to, iż zgłoszony do rejestracji znak towarowy posiada charakter odróżniający w stopniu minimalnym, jaki wymagany jest do jego rejestracji.

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.