Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2017 r. - Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence)
(Sprawa T-308/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ClaimsExcellence - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 129/32)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marsh GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Riegger)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: R. Manea i D. Hanf, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 kwietnia 2016 r. (sprawa R 2358/2015-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego ClaimsExcellence jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Marsh GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 287 z 8.8.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.