Sprawa T-307/01: Jean-Paul François v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa T-307/01: Jean-Paul François v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.37/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 10 czerwca 2004 r.
w sprawie T-307/01, Jean-Paul François przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Urzędnicy - System odpowiedzialności dyscyplinarnej - Obniżenie szczebla zaszeregowania - Umowa o ochronę budynków Komisji - Rozsądny termin - Postępowanie karne - Skarga odszkodowawcza)

(2004/C 228/82)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawie T-307/01, Jean-Paula François, urzędnika Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkałego w Wavre (Belgia), reprezentowanego przez A. Colson, adwokata, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez J. Curralla, działającego w charakterze pełnomocnika, oraz przez B. Wägenbaura, adwokata, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, mającej za przedmiot, po pierwsze, wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 5 kwietnia 2001 r. o wymierzeniu skarżącemu kary dyscyplinarnej obniżenia szczebla zaszeregowania o jeden oraz, po drugie, wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych i o zadośćuczynienie za krzywdy moralne, jakie skarżący w swoim mniemaniu poniósł, Sąd (piąta izba), w składzie: P. Lindh, prezes, R. García-Valdecasas i J. D. Cooke, sędziowie, sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu 10 czerwca 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2001 r. o wymierzeniu skarżącemu kary dyscyplinarnej obniżenia zaszeregowania o jeden szczebel zostaje uchylona.

2) Komisja jest zobowiązana wypłacić skarżącemu odszkodowanie w wysokości 8.000 euro tytułem zadośćuczynienia za krzywdy moralne, jakich doznał.

3) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania w całości.

______

(1) Dz.U. C 56 z 2.3.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.