Sprawa T-300/21: Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2022 r. - CNH Industrial v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej... - OpenLEX

Sprawa T-300/21: Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2022 r. - CNH Industrial v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.119.40/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2022 r. - CNH Industrial/EUIPO (SOILXPLORER)
(Sprawa T-300/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SOILXPLORER - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia

(UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2022/C 119/55)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: CNH Industrial NV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat L. Axel Karn0e S0ndergaard)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: V. Ruzek, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 marca 2021 r. (sprawa R 386/2021-5), dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego SOILXPLORER jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) CNH Industrial NV zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 297 z 26.7.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.