Sprawa T-30/16: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2016 r. - M.I. Industries/OHIM - Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.106.40

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2016 r. - M.I. Industries/OHIM - Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)
(Sprawa T-30/16)

Język skargi: angielski

(2016/C 106/47)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: M.I. Industries, Inc. (Lincoln, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: T. Elias, barrister, B. Cookson, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Natural Instinct Ltd (Camberley, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Natural Instinct Ltd

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający elementy słowne "Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended" - zgłoszenie nr 11 438 074

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie R 2944/2014-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
uwzględnienie wniesionego przez skarżącą sprzeciwu nr B 002 181 272 i odrzucenie wniesionego przez NIL zgłoszenia nr 11 438 074; posiłkowo, uznanie, że skarżąca udowodniła używanie swoich wspólnotowych znaków towarowych nr 5 208 418 i nr 5 208 201 dla potrzeb sprzeciwu nr B 002 181 272 oraz przekazanie sprawy Piątej Izbie Odwoławczej w celu rozstrzygnięcia kwestii dotyczących każdego z tych znaków w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009; posiłkowo w dalszej kolejności, przekazanie sprawy Piątej Izbie Odwoławczej w całości;
-
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie zasady 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2868/95;
-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.