Sprawa T-298/20: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2022 r. - KD v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.7.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 października 2022 r. - KD/EUIPO
(Sprawa T-298/20) 1

[Służba publiczna - Personel tymczasowy - Postępowanie w sprawie oceny 2019 - Sprawozdanie z oceny - Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi - Dopuszczalność - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Obowiązek dbałości - Odpowiedzialność - Krzywda]

Język postępowania: angielski

(2023/C 7/26)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: KD (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: K. Tóth, pełnomocnik, którego wspomagał adwokat B. Wagenbaur)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 270 TFUE w dniu 22 maja 2020 r. skarżąca wnosi, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny 2019, a po drugie, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność sprawozdania z oceny 2019 KD.

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty postępowania oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez KD.

4) KD pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

1 Dz.U. C 262 z 10.8.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.