Sprawa T-298/15: Atlas v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). - OpenLEX

Sprawa T-298/15: Atlas v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.232.18/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. - Atlas/EUIPO (EFEKT PERLENIA)
(Sprawa T-298/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego EFEKT PERLENIA - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: polski

(2016/C 232/24)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polska) (przedstawiciel: R. Rumpel, radca prawny)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 marca 2015 r. (sprawa R 2352/2014-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego EFEKT PERLENIA jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Atlas sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania
1 Dz.U. C 245 z 27.7.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.