Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.43/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. - VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)
(Sprawa T-297/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 231/53)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strona

Strona skarżąca: VSM. Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hanower, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Horak)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "WE KNOW ABRASIVES" - zgłoszenie nr 15 063 522 Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie R 1595/2016-1)

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 63 ust. 1 w związku z art. 58 i 59 rozporządzenia nr 207/2009, naruszenie art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, a tym samym prawa do bycia wysłuchanym.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.