Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.239.46/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2017 r. - Kaane American International Tobacco/EUIPO - Global Tobacco (GOLD MOUNT)
(Sprawa T-294/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy GOLD MOUNT - Brak rzeczywistego używania znaku towarowego - Brak uzasadnionego powodu nieużywania - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 239/58)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kaane American International Tobacco Company FZE, dawniej Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Zjednoczone Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: adwokaci G. Hinarejos Mulliez i I. Valdelomar)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. O'Neill, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Global Tobacco FZCO (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: G. Hussey, solicitor i B. Brandreth, barrister)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 kwietnia 2016 r. (sprawa R 1857/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Global Tobacco a Kaane American International Tobacco.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Kaane American International Tobacco Company FZE zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 279 z 1.8.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.