Dz.U.UE.C.2019.44.60/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2018 r. - Fakro / Komisja
(Sprawa T-293/17) 1

Konkurencja - Nadużywanie pozycji dominującej na rynku okien dachowych - Skarga na bezczynność - Oddalająca skargę decyzja kładąca kres bezczynności - Umorzenie postępowania

Język postępowania: polski

(2019/C 44/77)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fakro sp z o.o. (Nowy Sącz, Polska) (przedstawiciel: A. Radkowiak-Macuda, radca prawna)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: I.V. Rogalski i J. Szczodrowski, pełnomocnicy) Interwenient popierający stronę skarżącą: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia bezczynności Komisji ze względu na to, że instytucja ta niezgodnie z prawem zaniechała zajęcia stanowiska w przedmiocie wniesionej przez skarżącą skargi z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynku okien dachowych.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.
2) FAKRO sp. z o.o. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3) Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 249 z 31.7.2017.