Sprawa T-293/11: Holcim (Deutschland) i Holcim v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-293/11: Holcim (Deutschland) i Holcim v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.29/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. - Holcim (Deutschland) i Holcim przeciwko Komisji

(Sprawa T-293/11) 1

(Konkurencja - Postępowanie administracyjne - Decyzja w sprawie żądania informacji - Konieczność żądanych informacji - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność)

(2014/C 135/35)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Holcim (Deutschland) AG (Hamburg, Niemcy) i Holcim Ltd (Zurych, Szwajcaria) (przedstawiciele: P. Niggemann i K. Gaßner, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Kellerbauer, R. Sauer i C. Hödlmayr, pełnomocnicy, wspierani przez A. Böhlkego, Rechtsanwalt)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2011) 2363 wersja ostateczna z dnia 30 marca 2011 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1/2003 (sprawa 39520 - cement i produkty pokrewne).

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Holcim (Deutschland) AG i Holcim Ltd zostają obciążone kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.
1 Dz.U. C 238 z 13.8.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.