Sprawa T-293/08: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2008 r. - BASF Plant Science i in. przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.28/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2008 r. - BASF Plant Science i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-293/08)

(2008/C 272/55)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Niemcy), Plant Science Szwecja AB (Svalöv, Szwecja), Amylogene HB (Svalöv, Szwecja) and BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, Niemcy) (przedstawiciele: D. Waelbroeck, adwokat, U. Zinsmeister, adwokat i D. Slater, Solicitor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

– stwierdzenie, że nie podejmując niezbędnych środków określonych w art. 18 dyrektywy 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. i w art. 5 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. oraz nie przyjmując decyzji w sprawie Amflora Komisja uchybiła zobowiązaniom wynikającym z tych artykułów, lub

– stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 14 maja 2008 r. dotyczącej powierzenia EFSA wydanie "skonsolidowanej opinii w sprawie wykorzystywania genów kodujących odporność na antybiotyki w roślinach zmodyfikowanych genetycznie" oraz zawieszenia procedury prowadzącej do przyjęcia decyzji w sprawie Amflora, notyfikowanej skarżącym pismem z dnia 19 maja 2008 r.;

– przyjęcie wnioskowanych środków procesowych;

– obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżące twierdzą, że Komisja nie przyjmując decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie wprowadzenia do obrotu do celów przemysłowych genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka (ziemniaka Amflora) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE(1) uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 18 ust. 1 tej dyrektywy oraz art. 5 ust. 6 decyzji Rady 1999/468/WE (tzw. decyzja komitologiczna)(2), a tym samym zaniechała działania w rozumieniu art. 232 WE.

Skarżące podnoszą, że obowiązek podjęcia przez Komisję takiej decyzji w terminie określonym w dyrektywie 2001/18/WE potwierdza szereg elementów, a mianowicie, a) konieczność zachowania równowagi instytucjonalnej, b) bliższa analiza podstawy prawnej uprawnienia Komisji oraz c) ogólne zasady prawa wspólnotowego.

Jednakże skarżące, w przypadku gdy Sąd uzna, że pismo Komisji z dnia 19 maja 2008 r. zawiera stanowisko Komisji oraz że skarga dotycząca zaniechania działania jest z tego względu niedopuszczalna, wnoszą alternatywnie o to by Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji z dnia 14 maja 2008 r. dotyczącej powierzenia EFTA sporządzenia skonsolidowanej opinii oraz zawieszenia toczącej się procedury dotyczącej piątej ewaluacji naukowej, prowadzącej do przyjęcia zaskarżonej decyzji.

Skarżące utrzymują, że przyjmując zaskarżoną decyzję, a tym samym opóźniając przyjęcie decyzji w sprawie Amflora, Komisja naruszyła art. 18 ust. 1 dyrektywy 2001/18 oraz art. 5 ust. 6 pkt 3 decyzji komitologicznej, która przewidywała, że decyzja w sprawie Amflora powinna zostać przyjęta w ciągu 120 dni od rozpoczęcia procedury wspólnotowej, jak również fundamentalne zasady prawa wspólnotowego dotyczące proporcjonalności, dobrej administracji, ochrony uzasadnionych oczekiwań, pewności prawa i niedyskryminacji.

______

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/W z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz. U. L 106, s. 1).

(2) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. C 184, s. 23).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.