Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.41/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. - Région Île-de-France/Komisja
(Sprawa T-292/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 231/51)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Région Île-de-France (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat J.-P. Hordies)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej, przyjętej w dniu 2 lutego 2017 r. (SA.26763 - (2014/C) -), w sprawie systemu pomocy państwa wdrożonego przez Francję na rzecz przedsiębiorstw przewozów autobusowych w Région Île-de-France, w zakresie w jakim decyzja zakwalifikowała ten system jako pomoc państwa;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania w niniejszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczy odmowy przez Komisje zakwalifikowania systemu pomocy dla tego regionu jako pomocy istniejącej.
2. Zarzut drugi dotyczy braku uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Zarzut ten dzieli się na dwie części:
- Część pierwsza, dotyczy braku uzasadnienia w odniesieniu do kryterium selektywności.
- Część druga, dotyczy braku uzasadninia w odniesieniu do kryteruim nienależnej korzyści gospodarczej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.