Sprawa T-291/13: Eleftheriou i Papachristofi v. Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny. - OpenLEX

Sprawa T-291/13: Eleftheriou i Papachristofi v. Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.26.29/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. - Eleftheriou i Papachristofi przeciwko Komisji i EBC
(Sprawa T-291/13) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie - Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru - Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS - Właściwość Sądu - Związek przyczynowy - Skarga częściowo niedopuszczalna, a częściowo oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

Język postępowania: angielski

(2015/C 026/36)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Strony

Strony skarżące: Andreas Eleftheriou (Derinia, Cypr); Eleni Eleftheriou (Derinia); Lilia Papachristofi (Derinia) (przedstawiciele: C. Paschalides, solicitor i adwokat A. Paschalides)

Strony pozwane: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Smulders i J. P. Keppenne, pełnomocnicy); Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan i F. Athanasiou, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów W. Bussiana, W. Devroe i D. Artsa)

Przedmiot

Po pierwsze, skarga stwierdzenie nieważności pkt 1.23-1.27 protokołu ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawartego między Republiką Cypryjską a europejskim mechanizmem stabilności (EMS) w dniu 26 kwietnia 2013 r., oraz po drugie, żądanie zasądzenia odszkodowania za szkodę, jaką miałaby ponieść skarżąca z uwagi na włączenie pkt 1.23-1.27 protokołu ustaleń do tego aktu oraz naruszenie ciążącego na Komisji obowiązku nadzorowania.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou i Lilia Papachristofi pokrywają, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny (EBC).
1 Dz.U. C 226 z 3.8.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.