Dz.U.UE.C.2019.4.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 października 2018 r. - RQ / Komisja
(Sprawa T-29/17) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - Dyrektor generalny OLAF-u - Decyzja o uchyleniu immunitetu jurysdykcyjnego skarżącego - Zawisłość sporu - Akt niekorzystny - Obowiązek uzasadnienia - Obowiązek wspomagania i staranności - Uzasadnione oczekiwania - Prawo do obrony

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/34)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: RQ (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Banks, J.P. Keppenne i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na podstawie art. 270 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2016) 1449 final z dnia 2 marca 2016 r. dotyczącej wniosku o uchylenie immunitetu jurysdykcyjnego skarżącego oraz, w niezbędnym zakresie, decyzji Komisji Ares(2016) 5814495 z dnia 5 października 2016 r. oddalającej zażalenie skarżącego złożone na tę pierwszą decyzję.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2016) 1449 final z dnia 2 marca 2016 r. dotyczącej wniosku o uchylenie immunitetu jurysdykcyjnego RQ.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami.
1 Dz.U. C 95 z 27.3.2017.