Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Keolis CIF i in./Komisja
(Sprawa T-289/17) 1

(Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony przez Francję w latach 1994 - 2008 - Dotacje inwestycyjne przyznane przez region Île-de-France - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Pojęcia "pomocy istniejącej" i "nowej pomocy" - Artykuł 107 TFUE - Artykuł 108 TFUE - Artykuł 1 lit. b) ppkt (i) i (v) rozporządzenia (UE) 2015/1589 - Termin przedawnienia - Artykuł 17 rozporządzenia 2015/1589)

Język postępowania: francuski

(2019/C 305/48)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francja) oraz 7 innych skarżących, których nazwy figurują w załączniku do wyroku (przedstawiciele: R. Sermier i D. Epaud, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji (UE) 2017/1470 z dnia 2 lutego 2017 r. dotyczącej programów pomocy SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) przyznanej przez Francję na rzecz przedsiębiorstw świadczących usługi transportu autobusowego w regionie Île-de-France (Dz.U. 2017, L 209, s. 24).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Keolis CIF oraz pozostałe skarżące, których nazwy figurują w załączniku, pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 239 z 24.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.