Sprawa T-288/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. - Sky/EUIPO - Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER). - OpenLEX

Sprawa T-288/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. - Sky/EUIPO - Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.231.39

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. - Sky/EUIPO - Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)
(Sprawa T-288/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 231/48)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sky plc (Isleworth, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: J. Barry, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Parrot Drones (Paryż, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Parrot Drones

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "Parrot SKYCONTROLLER" - zgłoszenie nr 13 107 842

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie R 457/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie EUIPO kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą w związku z tą skargą i w związku z postępowaniem przed Urzędem.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.