Sprawa T-288/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. - Cadila Healthcare przeciwko OHIM - Novartis (ZYDUS).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.247.18/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 września 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. - Cadila Healthcare przeciwko OHIM - Novartis (ZYDUS)

(Sprawa T-288/08)

(2008/C 247/35)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2008 r.)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, Indie) (przedstawiciele: S. Bailey, A. Juaristi i F. Potin, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Novartis AG (Bazylea, Szwajcaria)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Drugą Izbę Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w dniu 7 maja 2008 r. w sprawie R 1092/2007-2, oraz

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy "ZYDUS" dla towarów z klas 3, 5 et 10 - zgłoszenie nr 3.277.662

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Novartis AG

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 2.356.964 w odniesieniu do znaku "ZIMBUS" dla towarów z klasy 5.

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w stosunku do części spornych towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Izba Odwoławcza nieprawidłowo uznała, iż nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego, naruszając ogólne zasady prawa o znakach towarowych, a w szczególności art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.