Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.231.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2017 r. - Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)
(Sprawa T-285/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy DREAMLINE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna - Artykuł 126 regulaminu postępowania]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 231/30)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dominator International GmbH (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat N. Gugerbauer)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 marca 2016 r. (sprawa R 1669/2015-2) dotyczącą rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego DREAMLINE.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.
2) Dominator International GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 260 z 18.7.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.