Sprawa T-285/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. - Milux przeciwko OHIM (CHEMOCONTROL).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.49/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. - Milux przeciwko OHIM (CHEMOCONTROL)

(Sprawa T-285/10)

(2010/C 234/87)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Milux Holding S.A. (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat J. Bojs)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie R 1444/2009-4;

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "CHEMOCONTROL" dla towarów i usług z klas 9, 10 i 44

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie rozporządzenia Rady nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza w sposób nieprawidłowy zastosowała zasadę niedyskryminacji w okolicznościach niniejszej sprawy; ewentualnie naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza doszła do błędnego wniosku, że zgłoszony znak towarowy nie ma wystarczającego samoistnego charakteru odróżniającego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.