Sprawa T-285/04: Andrieu v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.39/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lipca 2006 r. - Andrieu przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-285/04)(1)

(Urzędnicy - Skarga o uchylenie - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Prawo do obrony - Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie - Niedopuszczalność)

(2006/C 224/83)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Michel Andrieu (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: G. Berscheid i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy, wspierani przez M. Gentona, avocat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres 2001/2002 i po drugie żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.