Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.52.30/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2017 r. - Le Pen/Parlament
(Sprawa T-284/17) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Prawo instytucjonalne - Członek Parlamentu Europejskiego - Przywileje i immunitety - Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego - Ustanie interesu prawnego - Częściowe umorzenie postępowania - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

(2018/C 052/43)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marion Anne Perrine Le Pen (Saint-Cloud, Francja) (przedstawiciele: adwokaci początkowo M. Ceccaldi, następnie R. Bosselut,)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i S. Alonso de León, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu P8_TA (2017) 0056 z dnia 2 marca 2017 r. o uchyleniu immunitetu parlamentarnego skarżącej a po drugie, skarga na podstawie art. 268 TFUE o uzyskanie naprawienia szkody, jaką skarżąca w swej ocenie poniosła.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego P8_TA (2017) 0056 z dnia 2 marca 2017 r. o uchyleniu immunitetu parlamentarnego Marion Anne Perrine Le Pen.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Marion Anne Perrine Le Pen pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski.
1 Dz.U. C 231 z 17.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.