Sprawa T-283/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie F-74/06 Pavlos Longinidis przeciwko Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) wniesione w dniu 16 lipca 2008 r. przez Pavlosa Longinidisa.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.28/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie F-74/06 Pavlos Longinidis przeciwko Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) wniesione w dniu 16 lipca 2008 r. przez Pavlosa Longinidisa 1

(Sprawa T-283/08 P)

(2008/C 272/54)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2008 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Pavlos Longinidis (Grecja) (przedstawiciele: P. Giatagantzidis i S. Stavropoulou, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

– uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie F-74/06 Pavlos Longinidis przeciwko Cedefopowi;

– stwierdzenie nieważności decyzji zarządu Cedefopu w sprawie zakończenia umowy o pracę wnoszącego odwołanie zawartej na czas nieokreślony z dnia 4 marca 2003 r. i innych powiązanych aktów administracyjnych;

– stwierdzenie nieważności decyzji zarządu Cedefopu z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie zmiany składu komisji odwoławczej Cedefopu i innych powiązanych aktów administracyjnych;

– stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej Cedefopu z dnia 24 maja 2006 r., w której zostało oddalone zażalenie wnoszącego odwołanie z dnia 28 lutego 2006 r. i innych powiązanych aktów administracyjnych;

– uwzględnienie skargi wniesionej przez skarżącego w dniu 19 czerwca 2006 r.;

– obciążenie Cedefopu kosztami postępowania w pierwszej instancji i kosztami odwołania.

Zarzuty i główne argumenty

W swojej skardze, skarżący wnosił w szczególności o stwierdzenie nieważności decyzji zarządu Cedefopu w sprawie zakończenia jego umowy o pracę na czas nieokreślony. Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 kwietnia 2008 r. oddalił tą skargę.

Wnoszący odwołanie twierdzi, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem zasad regulujących postępowanie dowodowe, ponieważ opiera się on na elementach, które nie zostały udowodnione. W szczególności, w ramach oceny przez Sąd do spraw Służby Publicznej argumentu skarżącego, zgodnie z którym przyczyny rozwiązania z nim umowy o pracę zostały mu przedstawione w trakcie spotkania z dnia 23 listopada 2005 r., Sąd ten popełnił błąd co do prawa poprzez zmianę w przedmiocie dowodu.

Ponadto, wnoszący odwołanie stwierdził, że zaskarżony wyrok charakteryzuje niewystarczające uzasadnienie. A bardziej konkretnie, podnosi on, że Sąd do spraw Służby Publicznej niewystarczająco uzasadnił swoją ocenę faktu, że wnoszący odwołanie został wystarczająco i odpowiednio poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę i że nie wymienił on wszystkich okoliczności, które jego zdaniem doprowadziły do rozwiązania z nim umowy.

Dodatkowo wnoszący odwołanie podnosi, że Sąd do spraw Służby Publicznej dokonał błędnej wykładni prawa wspólnotowego i niewłaściwie je zastosował w następujących kwestiach: po pierwsze uważa, że w świetle niektórych okoliczności niniejszej sprawy przestrzeganie obowiązku uzasadnienia mogło nastąpić jedynie w drodze poinformowania na piśmie o przyczynach rozwiązania umowy; po drugie, że rozwiązanie umowy z powodu jednostkowego zdarzenia świadczy o oczywistym błędzie w ocenie; po trzecie, że naruszone zostało jego prawo do obrony, ponieważ tylko raz wysłuchano go przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy, nie przeprowadzono w tej kwestii żadnego dochodzenia ani postępowania dyscyplinarnego, nie przedstawiono mu zasadniczych fragmentów akt, ani też nie zwrócono się do niego o stanowisko w przedmiocie zarzucanych mu okoliczności.

Wreszcie, wnoszący odwołanie uważa, że jego zażalenie z dnia 28 lutego 2006 r. przeciwko decyzji w sprawie rozwiązania z nim umowy o pracę nie zostało ocenione przez komisję odwoławczą Cedefopu w sposób obiektywny i bezstronny.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.C.08.313.61).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.