Sprawa T-278/17: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2017 r. - Bank of New York Mellon/EUIPO - Nixen Partners (NEXEN). - OpenLEX

Sprawa T-278/17: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2017 r. - Bank of New York Mellon/EUIPO - Nixen Partners (NEXEN).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.36

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2017 r. - Bank of New York Mellon/EUIPO - Nixen Partners (NEXEN)
(Sprawa T-278/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 213/49)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bank of New York Mellon Corp. (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci A. Klett i K. Schlüter)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Nixen Partners (Paryż, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "NEXEN" - zgłoszenie nr 13 374 152

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie R 1570/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 1570/2016-2 oraz oddalenie sprzeciwu;
-
obciążenie EUIPO kosztami niniejszego postępowania, a także postępowań przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Sprzeciwów, w tym wszystkimi wydatkami, jakie strona skarżąca poniosła w kontekście tych postępowań.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.