Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. - Julius-K9/EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
(Sprawa T-276/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego K9 UNIT - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy unit - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/51)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Węgry) (przedstawiciel: adwokat G. Jambrik)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i H. O'Neill, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J.L. Rivas Zurdo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 lutego 2018 r. (sprawa R1432/2017-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Hipercor, SA a Julius-K9.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 22 lutego 2018 r. (sprawa R1432/2017-2).
2) EUIPO zostaje obciążone, poza własnymi kosztami postępowania, kosztami poniesionymi przez Julius-K9 Zrt.
3) El Corte Inglés, SA pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 231 z 2.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.