Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.70

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2018 r. - Front Polisario/Rada
(Sprawa T-275/18) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony - Akt zawarcia - Brak zastosowania tej umowy do terytorium Sahary Zachodniej - Brak legitymacji procesowej - Niedopuszczalność

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/92)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ludowy Front Wyzwolenia Sakiji al-Hamry i Río de Oro (Front Polisario) (przedstawiciel: adwokat G. Devers)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady (UE) 2018/146 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (Dz.U. 2018, L 26, s. 4).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenientów złożonych przez Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską i Komisję Europejską.
3) Ludowy Front Wyzwolenia Sakiji al-Hamry i Río de Oro (Front Polisario) pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
4) Front Polisario, Rada, Komisja, Królestwo Hiszpanii i Republika Francuska ponoszą swoje własne koszty związane z wnioskami o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenientów.
1 Dz.U. C 268 z 30.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.