Sprawa T-274/14: Postanowienie Sądu z dnia 16 marca 2015 r. - Lech-Stahlwerke/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.155.38/5

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 16 marca 2015 r. - Lech-Stahlwerke/Komisja
(Sprawa T-274/14) 1

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 155/49)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2015 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 223 z 14.7.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.