Sprawa T-274/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. - Włochy przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.223.57/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. - Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-274/08)

(2008/C 223/100)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji C(2008) 1711 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczącej rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich w zakresie wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFOR) w roku budżetowym 2007;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Republika Włoska kwestionuje decyzję będącą przedmiotem skargi, w zakresie w jakim nalicza ona odsetki od kwot obciążających budżet państwa włoskiego, zgodnie z art. 32 ust. 5 rozporządzenia nr 1290/05, a w szczególności w zakresie w jakim obciąża Republikę Włoską odsetkami od nienależnych kwot, liczonymi od upływu terminu płatności, których odzyskanie nie nastąpiło w terminie ośmiu lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego oraz których odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, którego konsekwencje finansowe ponosi w 50 % zainteresowane państwo członkowskie oraz w 50 % budżet wspólnotowy.

Na poparcie skargi rząd włoski powołuje się na naruszenie art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/05. Przepis ten nie może być interpretowany w ten sposób, że należy naliczać odsetki, w przypadku gdy odzyskanie spornych kwot jest przedmiotem postępowania sądowego, tak ze względu na fakt, że nie wynika to z brzmienia art. 32 ust. 5 (inaczej niż stanowi art. 32 ust. 1), jak i z uwagi na okoliczność, iż termin początkowy naliczania odsetek może zostać określony jedynie w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.