Sprawa T-274/03: Focus Magazin Verlag GmbH v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.18/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie T-274/03 Focus Magazin Verlag GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Sprzeciw - Wycofanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego - Umorzenie postępowania)

(2005/C 229/38)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W sprawie T-274/03 Focus Magazin Verlag GmbH z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokata U. Gürtlera przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: B. Müller i A. Folliard-Monguiral), w której drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM, interwenient w postępowaniu przed Sądem, była France Télécom SA, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez adwokata D. Marty, mającej za przedmiot skargę na decyzję czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 kwietnia 2003 r. (sprawa R 849/2001-4), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu pomiędzy Focus Magazin Verlag GmbH i France Télécom SA, Sąd (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O.Czúcz, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 29 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umarzone.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 264 z 1.11.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.