Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.35/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2017 r. - Quadri di Cardano/Komisja
(Sprawa T-273/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 221/50)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Quadri di Cardano (Schaerbeek, Belgia) (przedstawiciele: N. De Montigny i J. N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 19 lipca 2016 r. ustalającej jej prawa indywidualne w momencie rozpoczęcia służby w Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), jako że poprzez tę decyzję odmówiono przyznania jej dodatku zagranicznego w wysokości 16 % na podstawie art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego i w konsekwencji nie przyznano jej związanych z tym uprawnień, w szczególności zwrotu kosztów corocznej podróży;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący nieposzanowania dyskusji i negocjacji związanych z okresem sprzed nowelizacji regulaminu pracowniczego urzędników, a zwłaszcza naruszenia uzasadnionych oczekiwań, zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa w stosunku do strony skarżącej, jak również praw nabytych przez tą ostatnią, wskutek niespodziewanie odmiennej analizy kwestii jej praw indywidualnych.
2. Zarzut drugi dotyczący umowy o pracę tymczasową na podstawie prawa belgijskiego, na którą Komisja powołuje się w celu uzasadnienia miejsca zamieszkania strony skarżącej w Belgii podczas zatrudnienia przez pracodawcę z sektora prywatnego. Zarzut ten składa się z trzech części.
- Część pierwsza dotyczy nadużycia władzy i przekroczenia kompetencji, które Komisja popełniła, próbując wykluczyć jakikolwiek stosunek podporządkowania, jaki istniał między nią a stroną skarżącą w okresie zatrudnienia jej jako pracownika agencji tymczasowej, aby uwolnić się od istnienia stosunku pracy na rzecz organizacji międzynarodowej, w wyniku którego musiałoby co do zasady dojść do odłożenia analizy warunków wymaganych przez art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego;
- część druga dotycząca naruszenia prawa, naruszenia przepisów prawa belgijskiego dotyczących umów o pracę tymczasową, jak również nadużycia prawa, które popełniła Komisja;
- część trzecia dotycząca oczywistego błędu w ocenie, naruszenia zasady proporcjonalności i zasady dobrej administracji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.