Sprawa T-273/02: Krüger GmbH & Co. KG v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.155.12/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-273/02 Krüger GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CALPICO - Wcześniejszy krajowy znak towarowy CALYPSO - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)nr 40/94 - Prawo do przedstawienia uwag)

(2005/C 155/24)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2005 r.)

W sprawie T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG, z siedzibą w Bergisch Gladbach (Niemcy), reprezentowana przez adwokata S. von Petersdorffa-Campena, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnik: G. Schneider), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest Calpis Co. Ltd, z siedzibą w Tokio (Japonia), reprezentowaną przez adwokatów O. Jüngsta i M. Schorka, mającej za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 czerwca 2002 r. (sprawa R 484/2000-1), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Calpis Co. Ltd a Krüger GmbH & Co. KG, Sąd (czwarta izba), w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu 20 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 274 z 9.11.2002

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.