Sprawa T-27/14: Republika Czeska v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-27/14: Republika Czeska v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.16.40

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. - Republika Czeska przeciwko Komisji
(Sprawa T-27/14) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Rynek wewnętrzny gazu ziemnego - Artykuł 22 dyrektywy 2003/ 55/WE - Pismo Komisji, w którym żąda ona od organu regulacji uchylenia jego decyzji w sprawie przyznania odstępstwa - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

(2015/C 016/63)

Język postępowania: czeski

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil i T. Müller, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i P. Němečková, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zawartej jakoby w piśmie Komisji C (2013) 7221 final z dnia 4 listopada 2013 r. skierowanym do czeskiego ministra przemysłu i handlu oraz do dyrektora czeskiego organu regulacji energetyki na podstawie art. 22 ust. 4 dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176, s. 57).

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
Republika Czeska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 85 z 22.3.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.