Sprawa T-269/15: Novartis Europharm v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-269/15: Novartis Europharm v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.246.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2019 r. - Novartis Europharm/Komisja
(Sprawa T-269/15) 1

(Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dotyczące produktu leczniczego Vantobra-tobramycine - Cofnięcie zaskarżonego aktu - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

(2019/C 246/19)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: C. Schoonderbeek, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Šimerdová, A. Sipos i K. Mifsud-Bonnici, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Niemcy) (przedstawiciele: M. Epping i W. Rehmann, adwokaci)

Przedmiot

Żądanie, wniesione na podstawie art. 263 TFUE, mające na celu doprowadzenie do stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2015) 1977 final z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi Vantobra-tobramycine na mocy rozporządzenia nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Sentencja

1)
Postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi zostaje umorzone.
2)
Novartis Europharm Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3)
Pari Pharma GmbH pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 279 z 24.8.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.