Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.42/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2010 r. - LIS przeciwko Komisji

(Sprawa T-269/10)

(2010/C 234/77)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: LIS GmbH Licht Impex Service (Mettmann, Niemcy) (przedstawiciel: K-P Langenkamp)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

– uchylenie decyzji Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 264 TFUE;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji C(2010) 2198 wersja ostateczna z dnia 12 kwietnia 2010 r., na podstawie którego Komisja odrzuciła złożony przez skarżącą wniosek o zwrot cła antydumpingowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką.

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi, że Komisja stosując art. 11 ust 8 rozporządzenia (WE) nr 384/96(1) nie uwzględniła znaczenia i celu rozporządzenia oraz nie zastosowała zasad logiki.

W tym zakresie należy w szczególności podkreślić, że w niniejszej sprawie nie występował dumping, zważywszy, że ceny produkcji była niższa niż zapłacona cena eksportowa i że ten sam produkt był następnie oferowany przez spółkę niemiecką po cenie niższej niż początkowa chińska cena eksportowa.

Ponadto, skarżąca podnosi, że Komisja nie uwzględniła okoliczności, że nie chodziło w tym wypadku o zwykłe świetlówki oszczędnościowe w rozumieniu środków.

Skarżąca podnosi też, że wbrew twierdzeniom Komisji klasyfikacja produktu przez niemieckie władze celne nie podlegała zakwestionowaniu, ponieważ nie ma innej pozycji klasyfikacji, którą objęty byłby ten produkt.

Ponadto Komisja pominęła okoliczność, że w niniejszej sprawie brak było zagrożenia szkodą dla Wspólnoty, ponieważ świetlówki sprzedawane przez skarżącą w całej Europie były sprzedane wyłącznie przez nią i brak było zatem innego producenta, który mógłby być zagrożony.

Wreszcie skarżąca twierdzi w odniesieniu do prawa do zwrotu, że nie ma znaczenia czy konkretna marża dumpingu została wyeliminowana, istotne jest raczej, że taka marża dumpingu nigdy nie występowała.

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.