Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. - PPG i SNF/ECHA
(Sprawa T-268/10 RENV) 1
(REACH - Identyfikacji akryloamidu jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy - Półprodukty - Skarga o stwierdzenie nieważności - Bezpośrednie oddziaływanie - Dopuszczalność - Proporcjonalność - Równość traktowania)

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/24)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruksela, Belgia) i SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francja) (przedstawiciele: R. Cana, D. Abrahams i E. Mullier, adwokaci)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: M. Heikkilä, W. Broere i T. Zbihlej, pełnomocnicy, wspierani przez J. Stuycka i A. M. Vandromme, adwokatów)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Niderlandów (przedstawiciel: B. Koopman, pełnomocnik) i Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Kukovec, E. Manhaeve i K. Talabér Ritz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ECHA o identyfikacji akryloamidu (WE nr 201-173-7) jako substancji spełniającej kryteria przewidziane w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/ EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396, s. 1), zgodnie z art. 59 tego rozporządzenia.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) i SNF SAS pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
3) Królestwo Niderlandów i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 274 z 9.10.2010.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.