Sprawa T-267/02: Rewe-Zentral AG v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe). - OpenLEX

Sprawa T-267/02: Rewe-Zentral AG v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.39/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie T-267/02 Rewe-Zentral AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Częściowa odmowa rejestracji - Cofnięcie sprzeciwu - Umorzenie postępowania)

(2004/C 228/89)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawie T-267/02, REWE-ZENTRAL AG z siedzibą w Kolonii (Niemcy), reprezentowanej przez H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner i B. Trele, adwokatów, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: J. Weberndorfer i G. Schneider), w której interwenientem w postępowaniu przed Sądem jest Fritidsresor AB z siedzibą w Sztokholmie, reprezentowana przez U. Sander, adwokata, mającej za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 lipca 2002 r. (sprawa R 888/2000-1) w sprawie odmowy rejestracji oznaczenia Atlasreisen jako wspólnotowego znaku towarowego, Sąd (druga izba) w składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i I. Pelikánová, sędziowie, sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 14 czerwca 2004 r. postanowienie, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Nie zachodzi potrzeba orzekania w przedmiocie skargi.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

______

(1) Dz.U. C 289 z 23.11.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.