Sprawa T-265/08: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2008 r. - Niemcy przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.223.56

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2008 r. - Niemcy przeciwko Komisji

(Sprawa T-265/08)

(2008/C 223/99)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma i Rechtsanwalt U. Karpenstein)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji C(2008) 1690 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz programu operacyjnego w regionie celu 1 - kraju związkowym Turyngii w Republice Federalnej Niemiec (1994-1999);

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Mocą zaskarżonej decyzji Komisja obniżyła wymiar pomocy finansowej przyznanej z EFRR na rzecz programu operacyjnego w regionie celu 1 - kraju związkowym Turyngii w Republice Federalnej Niemiec (1994-1999).

Skarżąca podnosi cztery zarzuty na poparcie skargi.

Po pierwsze, zarzuca ona Komisji, że błędnie zinterpretowała istotne okoliczności faktyczne pozostające w związku z pkt 2.1. omawianego programu operacyjnego (środki wsparcia na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw: pomoc na rzecz inwestycji w zakresie produkcji)

Po drugie, skarżąca powołuje się na naruszenie art. 24 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4259/88(1) twierdząc, że zarzucane jej nieprawidłowości, w rozumieniu tego przepisu, nie miały miejsca. W szczególności zwraca ona uwagę, w tym kontekście, że przepis ten nie upoważnia Komisji do dokonania korekty finansowej w przypadkach błędnej administracji lub niedostatecznych systemów administracji i kontroli.

Skarżąca potwierdza ponadto, że zgodnie z brzmieniem rozporządzenia nr 4253/88 Komisja nie ma uprawnień do dokonywania konkret finansowanych w drodze ekstrapolacji, ponieważ art. 24 tego rozporządzenia odnosi się do konkretnych przypadków i kwot wyrażonych w cyfrach, a nie hipotetycznych wniosków wyciągniętych na podstawie systemowych braków administracji wynikających z jej ujawnionego błędu.

Skarżąca podnosi wreszcie, że nawet jeżeli przyjmie się, iż korekty finansowe dokonane na podstawie ekstrapolacji są zgodnie z prawem, tak czy inaczej doszło do naruszenia art. 23 i art. 24 rozporządzenia nr 4253/88, ponieważ ekstrapolacja były błędne. Twierdzi ona w tym względzie, że Komisja nie powinna była dokonywać ekstrapolacji na podstawie analizy słabych punktów przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich, wobec czego Komisja ponosi częściową odpowiedzialność za okoliczności będące treścią zarzutów, które podnosi, oraz że sporne ekstrapolacje naruszają zasadę proporcjonalności.

______

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.