Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.11.39/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 2010 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 listopada 2009 r. - Mannatech przeciwko OHIM (BOUNCEBACK)

(Sprawa T-263/09)(1)

(2010/C 11/75)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2010 r.)

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 205 z 29.8.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.