Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.47/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2017 r. - Metrans/Komisja i INEA
(Sprawa T-262/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 239/60)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Metrans a.s. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat A. Schwarz)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności ze skutkiem natychmiastowym pozycji wymienionej pod kodem 2015-CZ-TM-0330-M zatytułowanej multimodalny terminal kontenerowy Paskov - faza III oraz pozycji wymienionej pod kodem 2015-CZ-TM-0406-W zatytułowanej intermodalny terminal transportowy Melnik - fazy 2 i 3 zawartych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 5 sierpnia 2016 r. ustalającej - w wyniku zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego w dniu 5 listopada 2015 r. w oparciu o wieloletni program prac - wykaz wniosków wybranych do uzyskania pomocy finansowej UE dotyczącej instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) - sektor transportu;
- rozwiązanie umowy o udzielenie dotacji albo posiłkowo stwierdzenie, że owa umowa zawarta w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) - sektor transportu nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1133813 między Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) a Advanced World Transport a.s. (AWT) (dotycząca działania 2015-CZ-TM-0330-M zatytułowanego multimodalny terminal kontenerowy Paskov) jest nieważna albo nakazanie, by INEA wypowiedziała ową umowę o udzielenie dotacji dotyczącą miasta Paskova;
- rozwiązanie umowy o udzielenie dotacji albo posiłkowo stwierdzenie, że owa umowa zawarta w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) - sektor transportu nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 między Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) a České přístavy, a.s. (porty czeskie) (dotycząca działania 2015-CZ-TM-0406-W zatytułowanego intermodalny terminal transportowy Melnik, fazy 2 i 3) jest nieważna albo nakazanie, by INEA wypowiedziała ową umowę o udzielenie dotacji dotyczącą miasta Melnika;
- obciążenie INEA i Komisji solidarnie kosztami poniesionymi przez skarżącą w związku z postępowaniem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący tego, że sporny środek narusza podstawowe zasady ustanowione traktatami UE odnoszące się do ochrony wolnego rynku oraz konkurencji na rynku wewnętrznym.
- Skarżący twierdzi między innymi, że ustanowienie rynku wewnętrznego i zapewnienie jego funkcjonowania należą do podstawnych zasad i zobowiązań, na których oparta jest Unia (artykuł 26 TFUE). Wszelkie środki przyjęte przez Unię muszą być w każdym wypadku zgodne z tą podstawową zasadą, a każdy środek sprzeczny z ową zasadą musi w każdym wypadku być proporcjonalny i pozostawać w zgodzie z zasadą pomocniczości.
2. Zarzut drugi dotyczący tego, że sporny środek narusza art. 93 TFUE oraz dalsze artykuły traktatu FUE (artykuły 3, 26, 93, 107, 119, art. 170 ust. 2, art. 171 ust. 1, protokół 8 oraz art. 1 tego protokołu, protokół 27).
- Skarżący twierdzi między innymi, że sporny środek stanowi pomoc, która nie odpowiada potrzebom koordynacji transportu.
3. Zarzut trzeci dotyczący tego, że sporny środek narusza rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 1315/2013, a także uregulowania uzupełniające.
- Skarżący twierdzi między innymi, że dotacje nie zostały udzielone z poszanowaniem wszystkich niezbędnych wymogów (chociaż udzielono ich zgodnie z innymi unormowaniami UE), zatem owe dotacje nie powinny były zostać udzielone.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.