Sprawa T-262/16: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2016 r. - Globo Media/EUIPO - Globo Comunicaçao e Participaçoes (GLOBO MEDIA). - OpenLEX

Sprawa T-262/16: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2016 r. - Globo Media/EUIPO - Globo Comunicaçao e Participaçoes (GLOBO MEDIA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.260.46

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2016 r. - Globo Media/EUIPO - Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA)
(Sprawa T-262/16)

Język skargi: hiszpański

(2016/C 260/57)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Globo Media, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci L. Estropá Navarro i J. Calderón Chavero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brazylia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy Słowny unijny znak towarowy "GLOBO MEDIA" - zgłoszenie nr 8 957 169

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie R 561/2014-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
w konsekwencji - oddalenie sprzeciwu B1697179 i dopuszczenie do rejestracji spornego znaku towarowego w odniesieniu do usług zgłoszonych w klasach 35, 38 i 41
-
obciążenie EUIPO i pozostałych stron kosztami postępowania wynikającymi z niniejszego postępowania w razie sprzeciwienia się skardze i oddalenia ich żądań.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.