Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.34/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2017 r. - Bayer AG/EUIPO - UNI - Pharma (SALOSPIR)
(Sprawa T-261/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 221/48)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bayer AG (Leverkusen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat V. von Bomhard)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: UNI - Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories Industrial and Commercial SA (Kifisia, Grecja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "SALOSPIR" - zgłoszenie nr 12 351 458

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie R 2444/2015-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO i Uni-Pharma, w wypadku gdyby wstąpiła do postępowania w charakterze interwenienta, kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 4 i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.