Sprawa T-26/04: Verborgh v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.108.18/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r. - Verborgh przeciwko Komisji

(Sprawa T-26/04)(1)

(Urzędnicy - Powołanie - Zmiana grupy zaszeregowania - Artykuł 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

(2006/C 108/31)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jacques Verborgh (Aalter, Belgia) [Przedstawiciele: N. Lhoëst i É. De Schietere de Lophem, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: V. Joris i S. Pilette, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2002 r. o ostatecznym zaszeregowaniu skarżącego do grupy A7, szczebel 3 oraz uchylenie, jeśli zachodzi taka potrzeba, decyzji Komisji z dnia 9 października 2003 r. o oddaleniu zażalenia skarżącego, a także pomocniczo, przedłożenie niektórych dokumentów.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.