Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.359.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 9 października 2013 r. - Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs przeciwko Komisji

(Sprawa T-259/11) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Program Phare - Projekt dotyczący rozwoju ośrodka innowacji i badań wyrobów budowlanych - Decyzja Komisji o odzyskaniu części wypłaconych kwot - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

(2013/C 359/19)

Język postępowania: łotewski

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs (Jełgawa, Łotwa) (przedstawiciel: adwokat E. Darapoļskis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. van Nuffel i A. Sauka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga wniesiona przez stowarzyszenie Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs na podstawie art. 263 TFUE, mająca na celu uzyskanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji doręczonej ministerstwu finansów Republiki Łotewskiej pismem z dnia 16 listopada 2010 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Żądanie udzielenia dostępu do dokumentów Komisji również zostaje odrzucone.
3) Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs zostaje obciążone kosztami postępowania.
4) Postępowanie w przedmiocie wniosków Republiki Łotewskiej i Republiki Litewskiej o dopuszczenie do udział u w sprawie w charakterze interwenientów zostaje umorzone.
1 Dz.U. C 252 z 27.8.2011.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.