Sprawa T-256/06: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2006 r. - Neoperl Servisys przeciwko OHIM (HONEYCOMB).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.261.29/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2006 r. - Neoperl Servisys przeciwko OHIM (HONEYCOMB)

(Sprawa T-256/06)

(2006/C 261/55)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Neoperl Servisys AG (Reinach, Szwajacaria) (przedstawiciel: H. Börjes-Pestalozza, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji R1388/2005-4 oraz zobowiązanie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego do opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr 2906139 dla celów jego rejestracji;

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "HONEYCOMB" dla towarów należących do klasy 11 - zgłoszenie nr 2.906.139.

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia.

Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie odwołania.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94(1), ponieważ błędnie oceniono oznaczenie objęte zgłoszeniem zarówno jako całość, jak i jego poszczególne części składowe oraz dla oceny właściwego kręgu odbiorców założono istnienie zdecydowanie przesadzonych zwyczajów handlowych.

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.