Sprawa T-255/00: Postanowienie Sądu z dnia 6 października 2011 r. - Ciga i in. przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.347.44/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2011 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 października 2011 r. - Ciga i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-255/00)(1)

(2011/C 347/79)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2011 r.)

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 355 z 9.12.2000.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.