Sprawa T-254/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. - Associazione Giullemanidallajuve przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.223.53/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. - Associazione Giullemanidallajuve przeciwko Komisji

(Sprawa T-254/08)

(2008/C 223/93)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Associazione Giullemanidallajuve (Garibaldi, Włochy) (przedstawiciele: L. Misson, G. Ernes i A. Kettels, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie bezczynności Komisji Europejskiej;

– zobowiązanie Komisji do wykonania swych kompetencji i udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną do niej przez skarżącą w maju 2007 r.;

– ustalenie szczegółowych wymogów koniecznych w tym celu.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podnosi, że Komisja nie spełniła ciążącego na niej obowiązku podjęcia działania, ponieważ mimo wezwania ją do tego nie zajęła stanowiska w przedmiocie skargi złożonej do niej przez skarżącą w maju 2007 r. w sprawie rzekomych naruszeń art. 81 i 82 WE popełnionych przez Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) i Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA).

Skarżąca twierdzi, że pismo skierowane do niej przez Komisję w marcu 2008 r. w następstwie wezwania do podjęcia działania i informujące ją o tym, że sprawa była w toku rozpatrywania, nie stanowiło zajęcia stanowiska w sprawie, ponieważ pismo to nie zawierało merytorycznych odpowiedzi na pytania sformułowane przez skarżącą.

Skarżąca podnosi ponadto, że w dziedzinie konkurencji podmiotowi składającemu skargę do Komisji przysługuje prawo do tego, aby Komisja dogłębnie zbadała jego skargę oraz aby zajęła stanowisko wraz z uzasadnieniem.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.