Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.45/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2017 r. - Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)
(Sprawa T-252/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/60)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Völker i M. Pemsel)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "Simply. Connected" - zgłoszenie nr 14 814 032

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie R 947/2016-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania odwoławczego.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 64 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 263 TFUE;
- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.